//ligna.pl/wp-content/uploads/2023/11/MCP.jpg//ligna.pl/wp-content/uploads/2023/11/Plakat_Ligna.jpg

Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez kompleksową modernizację energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności Wnioskodawcy (budynek produkcyjny, budynek biurowo-socjalny) oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii, służących zmniejszeniu zużycia energii pobieranej z sieci.

Realizacja celu głównego będzie możliwa dzięki realizacji celów szczegółowych takich jak:

  • zmodernizowania pod względem energetycznym (hala produkcyjna – wymiana oświetlenia na ledowe) i cieplnym (ocieplenie ściany i stropodachu) budynków w przedsiębiorstwie
  • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 203,84 kWp
  • zainstalowania systemu zarządzania energią, który będzie reagował na dynamiczne zmiany produkcji z fotowoltaiki i dostosowywał obciążenie elektryczne zakładu wg pogody

Realizacja celu głównego i celów szczegółowych będzie miała pozytywny wpływ na potencjał rozwojowy PZ Ligna Sp. z o.o. w tym:

  • wzrost zyskowności (poprzez zmniejszenie kosztów)
  • obniżenie energochłonności w przedsiębiorstwie i racjonalizację zużycia energii, ograniczenie zagrożeń zewnętrznych wpływających na poziom kosztów a wynikających ze wzrostu cen energii. Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań proekologicznych wpłynie ponadto na wizerunek firmy i zwiększenie jej konkurencyjności na rynku.

Jako element uzupełniający do osiągnięcia celów projektu Wnioskodawca planuje ( w ramach projektu ) wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania energią, współpracującego z instalacją fotowoltaiczną. System ten będzie reagował na dynamiczne zmiany produkcji z fotowoltaiki oraz dostosowywał obciążenie elektryczne zakładu wg pogody. Funkcją celu systemu zarządzania energią jest ogrzewanie C.W.U. za pomocą grzałek elektrycznych w bojlerach zamiast stosowania kotła gazowego do podgrzania wody użytkowej. Dodatkowo woda ta ma być podgrzewana, gdy wydajność fotowoltaiki będzie odpowiednio wysoka. Zastosowana automatyka ma regulować pracą grzałek elektrycznych. System będzie mierzył energię elektryczną w stacji transformatorowej, komunikował się ze stacją meteo, aby prognozować pogodę i włączać inteligentnie programy pracy urządzeń dodatkowych. Algorytm pracy będzie zaimplementowany w sterowniku PLC.

//ligna.pl/wp-content/uploads/2020/11/Logo-UE.png

Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Zagraniczne "LIGNA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olewinie

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwo Zagraniczne "LIGNA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olewinie.”

Projekt realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu:

wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
Całkowity koszt realizacji Projektu: 110.891.01 zł
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych 110.891.01 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 110.891.01 zł

Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.09.2020

//ligna.pl/wp-content/uploads/2018/01/fundusze2.jpg

Informacje o projekcie

Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o. z siedzibą w Olewin 50L 32-300 Olkusz realizuje projekt objęty dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

TYTUŁ PROJEKTU: Wdrożenie wyników prac B+R szansą na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa zagranicznego LIGNA Sp. z o.o.

OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac B+R opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo – rozwojowej przy wsparciu środków z poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM. W związku z jego realizacją opracowano innowacyjny hak przesuwny do kontenerów. W ramach niniejszego projektu Spółka wprowadzi na rynek innowacyjny kontener z hakiem uniwersalnym. Innowacja w skali międzynarodowej. Realizacja niniejszego projektu jest ściśle związana z dotychczasową działalnością, a wprowadzona innowacja produktowa stanowić będzie nowość na rynku międzynarodowym. Jego realizacja pozwoli na wyeliminowania dotychczasowych barier i problemów rozwoju firmy, a także pozwoli na znaczny wzrost innowacyjności firmy na rynku, na którym innowacyjne rozwiązania wprowadzane są dość rzadko. W ramach jego realizacji zostaną zakupione niezbędne do wdrożenia wyników przeprowadzonych prac B+R, wdrożenia technologii oraz rozpoczęcia produkcji innowacyjnego produktu środki trwałe m.in.:

  • Sterowanej numerycznie wycinarki plazmowej,
  • Linii do produkcji profili typu C,
  • Zrobotyzowanego stanowiska spawania.

Łącznie zakupionych zostanie 20 nowych środków trwałych.
Powyższe zakupy pozwolą na rozpoczęcie produkcji kontenerów z hakiem uniwersalnym.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 382 361,35 zł Brutto (1 936 879,14 zł Netto)
Dofinansowanie: 774 751,66 zł


ZAPYTANIE OFERTOWE 6UE/2017 NA DOSTAWĘ UCHWYTÓW SPAWALNICZYCH DO SPAWAREK I UCHWYTU DO PODNOSZENIA BLACHY W KRĘGU

Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup uchwytów spawalniczych do spawarek i uchwytu do podnoszenia blachy w kręgu.
Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w poniższych plikach:

Link do ogłoszenia w bazie konkurencyjności: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Przedsiębiorstwo Zagraniczne LIGNA Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich pn. „Nowy hak do kontenerów szansą na podniesienie konkurencyjności PZ LIGNA Sp. z o.o.”.o.”