Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej) RODO informuję, że:

 1. PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE LIGNA SP. Z O.O. z siedzibą Olewin 50L, 32-300 Olkusz jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.Nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
  Kontakt na adres e-mail:biuro@ligna.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. w celu zawarcia i wykonania umów / świadczenia usług (w tym komunikacji związanej z realizacją umów bądź świadczeniem usług, dokonywaniem rozliczeń). Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa m.in. w zakresie prowadzenia rachunkowości (wystawienie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych), dokonywania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna art. 6  ust 1 lit. c RODO),
  3. w celu ochrony mienia (system monitorujący), obsługi reklamacji/rękojmi oraz ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne PZ LIGNA Sp. z o.o. Podstawą przetwarzania jest prawnie  uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),
  5. w celu promocji działalności PZ LIGNA Sp. z o.o.,  poprzez artykuły, fotografie, filmy, plakaty, wystawy, targi,  itp. zamieszczane w lokalnej prasie, w lokalnych portalach internetowych oraz na stronie internetowej www.ligna.pl.  Podstawą przetwarzania jest uzyskanie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz  umów.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością zawarcia umowy, realizacji kontraktu, złożenia zamówienia.

Dokumenty do pobrania: